2019 Yılı İçerisinde Zaman Aşımına Uğrayacak Hesaplar

2019 Yılı İçerisinde Zaman Aşımına Uğrayacak Hesaplar Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Zaman Aşımına Uğrayacak Nakit ve Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgiler;

06.12.2012 tarihli 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83 üncü maddesi ve 85 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanan 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin 24. Maddesi gereğince yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilir. 

Aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan hesap sahiplerinin en geç zaman aşımına uğrayacakları tarihe (listede zaman aşımına uğranacak tarihler mevcuttur.) kadar geçerli kimlik belgeleri ile kurumumuza başvurmamaları halinde, Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

Saygılarımızla,

 

http://2019 Yılı İçerisinde Zaman Aşımına Uğrayacak Hesaplar Listesi